اعضای هیئت مدیره

ما با الهام از شعار گروه " توكل به خدا، كار تيمي، مسئوليت پذيري و تلاش براي انجام درست كار درست " و با بكارگيري كليه

ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود و با اعتقاد راسخ بر اين باور كه موفقيت و ارزش آفريني اين شركت جز در سايه مشتري

مداري و توليد محصولات با كيفيت محقق نخواهد شد، تلاش نموده ايم اين بنگاه اقتصادي را در مسير ارزش آفريني و

سودآوري قرار دهيم.

جناب علی رضا عبدلی مدیر عامل

علی رضا عبدلی

مدیر عامل
جناب دکتر ضرغام زارع رییس هیئت مدیره

ضرغام زارع

رییس هیئت مدیره

برزین ضرغامی

عضو هئیت مدیره