تیم اجرایی و سرمایه های انسانی

آقای محمد رضا مددیان

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

خانم افتخار سادات نورین

مدیر تضمین کیفیت

آقای اکبر رمضانی

مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی

آقای وحید خانی

سرپرست امور مالی