تیم اجرایی

ما با الهام از شعار گروه " توكل به خدا، كار تيمي، مسئوليت پذيري و تلاش براي انجام درست كار درست " و با بكارگيري كليه

ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود و با اعتقاد راسخ بر اين باور كه موفقيت و ارزش آفريني اين شركت جز در سايه مشتري

مداري و توليد محصولات با كيفيت محقق نخواهد شد، تلاش نموده ايم اين بنگاه اقتصادي را در مسير ارزش آفريني و

سود آوري قرار دهيم.

مدیر محترم بازرگانی و پشتیبانی جناب محمد رضا مددیان

آقای محمد رضا مددیان

مدیر بازرگانی و پشتیبانی

خانم افتخار سادات نورین

مدیر تضمین کیفیت

آقای اکبر رمضانی

مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی

آقای وحید خانی اولقی

سر پرست امور مالی
آقای عباس بختم مدیر کارخانه

آقای عباس بختم

مدیر کارخانه