اعضای هیئت مدیره

ما با الهام از شعار گروه " توكل به خدا، كار تيمي، مسئوليت پذيري و تلاش براي انجام درست كار درست " و با بكارگيري كليه

ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود و با اعتقاد راسخ بر اين باور كه موفقيت و ارزش آفريني اين شركت جز در سايه مشتري

مداري و توليد محصولات با كيفيت محقق نخواهد شد، تلاش نموده ايم اين بنگاه اقتصادي را در مسير ارزش آفريني و

سودآوري قرار دهيم.

کریم حاج نایبی

رئیس هیات مدیره

ضرغام زارع

عضو موظف هیات مدیره

برزین ضرغام

عضو غیر موظف

محمد رضا مددیان

سرپرست شرکت